Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, afspraken, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en/of overeengekomen met Ineke Dijkstra.
 2. Ineke Dijkstra is bereikbaar via haar website www.inekedijkstra.com, via email ienstra@live.nl telefonisch via 06 242 006 41. Geregistreerd bij de KvK nummer 83969055, BTW-id nummer NL003899034B69.
 3. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Ineke Ineke Dijkstra levert Luisterkind-afstemmingen (conform de Luisterkind-methode), Luisterkind opleiding, workshops, massages en organiseert/begeleidt Familie-en Organisatie opstellingen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorbereidende, uitvoerende en nazorg-activiteiten van Ineke Dijkstra, tenzij een uitzondering van toepassing is. Deze uitzondering zal apart vermeld worden.
 4. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de persoon en/of het bedrijf, met wie Ineke Dijkstra een overeenkomst aangaat dan wel aan wie Ineke Dijkstra een aanbieding daartoe doet. De persoon en/of het bedrijf die deelneemt aan een opleiding of workshop.
 5. Een overeenkomst betreft alle afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de levering van de dienstverlening, al dan niet op maat gemaakt. De afspraken worden ten alle tijde schriftelijk per mail bevestigd aan de opdrachtgever.
 6. Wanneer er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen hetgeen is overeengekomen met opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of deze algemene voorwaarden, dan gelden deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg na nadrukkelijke, schriftelijke bevestiging van Ineke Dijkstra
 7. Ineke Dijkstra kan ten allen tijde eenzijdig deze algemene voorwaarden wijzigen.

Artikel 2: Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Aanbiedingen door Ineke Dijkstra zijn schriftelijk en geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Overeenkomsten komen tot stand, bij:
 3. een Luisterkind-afstemming als Ineke Dijkstra de volledige benodigde informatie en betaling ontvangen heeft (definitieve aanvraag).
 4. een opstelling, massage of coachingssessie als Ineke Dijkstra en opdrachtgever een afspraak ingepland hebben en deze schriftelijk bevestigd is opdrachtgever.
 5. Opleidingen en workshops als Ineke Dijkstra het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier getekend ontvangen heeft en schriftelijk is bevestigd door Ineke Dijkstra. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
 6. Overige diensten in ieder geval voor aanvang van uitvoering door Ineke Dijkstra van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 7. Ineke Dijkstra zal haar werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 8. Opdrachtgever zal naar beste inzicht en vermogen medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht en Ineke Dijkstra tijdig van benodigde informatie voorzien, welke zij naar eigen oordeel nodig heeft om haar verplichtingen na te komen conform de overeenkomst. Indien opdrachtgever in gebreke blijft, behoudt Ineke Dijkstra het recht de werkzaamheden nog niet te starten, uit te stellen of stop te zetten tot de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 9. Wijzigingen in overeenkomsten gelden alleen na schriftelijke bevestiging door Ineke Dijkstra.
 10. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen gaat Ineke Dijkstra ervan uit dat opdrachtgever kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Ineke Dijkstra en hiermee akkoord is.
 11. Ineke Dijkstra is gerechtigd om, indien nodig, voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 12. Aanmeldingen voor door Ineke Dijkstra aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van te zijn van Ineke Dijkstra.
 13. Ineke Dijkstra heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een training te wijzigen.
 14. Overschrijding van overeengekomen leveringstermijnen brengt Ineke Dijkstra niet in verzuim, noch geeft genoemde overschrijding voor opdrachtgever het recht op ontbinding en/of opschorting van zijn verplichting uit de overeenkomst.

Artikel 3 Prijzen

 1. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en waar nodig inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Ineke Dijkstra is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen.
 3. Voor de prijzen die op de website en in andere communicatie-uitingen staan, geldt dat Ineke Dijkstra streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ineke Dijkstra te mogen claimen of te veronderstellen.

Artikel 4 Betaling

 1. De betaling dient na factuurdatum binnen 14 dagen, op rekeningnummer
  NL 88 ASNB 0709010796 tnv FA Dijkstrav.v. factuurnummer en type dienst plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag binnen is op de genoemde bankrekening van Ineke Dijkstra en zij erover kan beschikken.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen alle vorderingen die Ineke Dijkstra nog op opdrachtgever mocht hebben, direct opeisbaar zijn.
 4. Betaling door opdrachtgever vindt plaats zonder enig mogelijk beroep op korting en/of verrekening. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen of opdrachtgever meedoet aan een kortingsactie van Ineke Dijkstra, dan gelden de voorwaarden van desbetreffende actie aangevuld met deze algemene voorwaarden.
 5. Betalingen strekken allereerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en tot slot in mindering op de uitstaande facturen, waarbij het Ineke Dijkstra vrijstaat welke uitstaande facturen de betaling wordt toegewezen.
 6. Indien Ineke Dijkstra door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de opdrachtgever. Ineke Dijkstra is gerechtigd 4% rente te berekenen over de uitstaande vordering bij het uitblijven van een betaling.
 7. Wanneer Ineke Dijkstra met de opdrachtgever is overeengekomen dat het bedrag in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de overeenkomst terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.
 8. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Ineke Dijkstra het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.
 9. Het door Ineke Dijkstra gefactureerde bedrag in geval van het organiseren en/of begeleiden van opstellingen kan afwijken van eerdere schattingen. Soms is er meer tijd nodig dan vooraf ingeschat.

Artikel 5 Annulering en bedenktermijn

 1. Annulering door opdrachtgever moet altijd schriftelijk plaatsvinden. Afhankelijk van het type dienstverlening van Ineke Dijkstra en het moment van annuleren gelden de hieronder genoemde regels.
 2. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier voor een opleiding veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Ineke Dijkstra verplicht dit bedrag te retourneren.
 3. Annuleren van deelname aan een workshop kan uiterlijk tot 3 werkdagen voor aanvangsdatum van de workshop schriftelijk plaatsvinden, tenzij anders vermeld. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Ineke Dijkstra verplicht dit bedrag te retourneren. Indien annulering binnen 3 werkdagen voor aanvang van de workshop plaatsvindt, dient de deelnemer 50% van het verschuldigde bedrag te betalen aan Ineke Dijkstra.
 4. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Ineke Dijkstra het bedrag € 50,–wegens administratie-en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 5. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Ineke Dijkstra verschuldigd.
 6. Het aanvragen van een Luisterkind-afstemming geschiedt schriftelijk per email naar info@inekedijkstra.com. De Luisterkind-afstemming zal binnen 2 –2,5 week na definitieve aanmelding en ontvangst van de betaling per email worden verzonden. Indien de opdrachtgever zich bedenkt binnen dit termijn, dan wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.
 7. Annuleren van andere afspraken dan opleiding, workshops en/of Luisterkind-afstemmingen kunnen tot 24-uur voor de afspraak kosteloos plaatsvinden. Binnen deze 24-uur annuleren verplicht de opdrachtgever tot betalen van 50% van het verschuldigde bedrag.
 8. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de genoemde voorwaarden en percentages in deze algemene voorwaarden.
 9. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen c.q. workshops is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Ineke Dijkstra. Wanneer de opleiding c.q. workshop geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week (opleiding) en drie werkdagen (workshop) voor de geplande aanvangsdatum bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
 10. De opleidingen (uitgezonderd de e-learning opleiding) vinden plaats op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie. Ineke Dijkstra behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen en dergelijke de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
 11. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Ineke Dijkstra is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
 12. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Ineke Dijkstra gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde. Tevens is Ineke Dijkstra in deze voorkomende situatie gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zijn eigendom van en behoren toe aan Ineke Dijkstra of diens toeleverancier of licentiegevers, tenzij anders is overeengekomen. Indien er tijdens workshops, opleidingen of anderszins intellectuele eigendommen bedacht worden, behoren deze ten allen tijden toe aan Ineke Dijkstra
 2. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie.
 3. Het gebruik van de informatie (tekst, fotomateriaal en dergelijke) op de website en social media van Ineke Dijkstra is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Hetzelfde geldt voor alle andere communicatie-uitingen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ineke Dijkstra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van haar dienstverlening. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarop hij zich op de via Ineke Dijkstra gegeven inzichten en adviezen baseert, evenals het gebruik en de implementatie daarvan.
 2. Ineke Dijkstra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig andere personen. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig.
 3. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn daden en handelingen tijdens de opleiding c.q. workshop en tijdens zijn verblijf in de aangeboden accommodaties.
 4. De opleidingen c.q. workshops zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en).
 5. Ineke Dijkstra kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door deelnemers ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door mededeelnemers.
 6. Dienstverlening van Ineke Dijkstra zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp. Het is niet bedoeld om therapie van welke aard ook te vervangen.
 7. Ineke Dijkstra is niet gebonden aan financiële producten of organisaties.
 8. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Ineke Dijkstra niet aansprakelijk voor direct schade, op welke wijze dan ook ontstaan. Ineke Dijkstra keert nimmer meer schade uit dan door de aansprakelijkheidsverzekering van Ineke Dijkstra wordt gedekt en uitgekeerd.
 9. Ineke Dijkstra is nooit aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg schade, gemiste besparingen, gederfde winst, bedrijfsstagnatie etc.
 10. Indien Ineke Dijkstra aansprakelijk is voor directe schade, is opdrachtgever verplicht de mogelijkerwijs, geleden schade respectievelijk de schadeveroorzakende oorzaak, zo spoedig mogelijk na het ontstaan schriftelijk bij Ineke Dijkstra te melden en Ineke Dijkstra voldoende in de gelegenheid te stellen de schade die opdrachtgever mogelijkerwijs zou leiden en tot vergoeding waarvan Ineke Dijkstra mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel te beperken.
 11. Ineke Dijkstra is niet gehouden schade te vergoeden die een opdrachtgever lijdt als gevolg van de aanwezigheid van virussen en/of andere vreemde elementen in de door Ineke Dijkstra geleverde producten.
 12. In geval Ineke Dijkstra voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, aanvaardt zij nimmer meer aansprakelijkheid dan zij zelf geldend kan maken tegen de door haar ingeschakelde derde. Ineke Dijkstra aanvaardt pas aansprakelijkheid jegens opdrachtgever zodra zij de vergoeding van de schade van de door haar ingeschakelde derde heeft ontvangen.
 13. Opdrachtgever vrijwaart Ineke Dijkstra tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 8 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Ineke Dijkstra redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
 2. In geval van overmacht is Ineke Dijkstra gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn aan enige schadevergoedingen.
 3. Ineke Dijkstra behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht de aanvangstijd, locatie of datum te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

Artikel 9 Opschorting/beëindiging

 1. Ineke Dijkstra kan met onmiddellijke opgaaf van redenen haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever opschorten, dan wel de overeenkomst per direct ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen door bijvoorbeeld faillissement, surseance van betaling, nalaat zekerheid te stellen m.b.t.de betalingsverplichtingen en dit verzuimt te doen…etc.
 3. Opdrachtgever verschijnt bij een opleiding/workshop terwijl nog niet aan betalingsverplichting is voldaan of Luisterfeest eerder opdrachtgever heeft geweigerd tot deelname.
 4. Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Ineke Dijkstra