PRIVACYVERKLARING

Ineke Dijkstra, gevestigd aan de Houtrijkstraat 290, 1013 DW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Zakelijke gegevens: inschrijving KvK nummer 83969055, btw-id nummer  NL003899034B69

Ineke Dijkstra neemt de privacy van persoonsgegevens heel serieus en behandelt jouw persoonsgegevens integer en zorgvuldig. Ineke Dijkstra verstrekt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. Jouw persoonsgegevens worden puur gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ineke Dijkstra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens nodig voor het uitvoeren van onze diensten (bijvoorbeeld je hulpvraag of informatie die je er zelf bij verstrekt).

Door de gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor ondergenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wet bescherming persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ineke Dijkstra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening aan jou, bijvoorbeeld de foto ten behoeve van de Luisterkind-afstemming of je te kunnen e-mailen of bellen indien nodig.
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het voldoen aan onze eigen wettelijke verplichtingen, zoals ten behoeve van onze belastingaangifte ed.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ineke Dijkstra neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon ( ik bijvoorbeeld) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ineke Dijkstra bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In geval van een Luisterkind-afstemming wordt de hulpvraag, de Luisterkind-afstemming en de foto maximaal 3 maanden bewaard voor het geval er nog vragen zijn betreffende de geleverde dienst. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

Delen met derden
Ineke Dijkstra verkoopt jouw persoonsgegevens niet met derden. Jouw persoonsgegevens worden alleen verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden zal te allen tijde alleen met jouw toestemming plaatsvinden.

Links, websites van anderen
Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.inekedijkstra.com om. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw gegevens omgaan of cookies plaatsen. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website en de informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Ineke Dijkstra gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ienstra@live.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ineke Dijkstra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ineke Dijkstra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inekedijkstra.com

Deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld op 4 mei 2021. We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen.